องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นายวิจารย์ จอกนาค
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 082-4615149


นายอุเทน แก้วมุกดา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 095-6167064


นางสาวศิฌัญณาภักน์ บุตรอำคา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 062-1042659


นางสาวทิพยวัลย์ อุปชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 092-7354366