องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุรศักดิ์ คุณสุทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : 064-4452900


นายยินดี พากเพียร
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์โทร : 096-6969825


นายศรัญเวฐณ์ ลีลาด
ผู้ช่วยช่นายช่ายไฟฟ้า
เบอร์โทร : -


นายโพเงิน จันทะไชย
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 065-0210345


นายประยงค์ มีระสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 0936863615


นายศักดิ์ณรงค์ ดวงหอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมศรี แดนดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเด่นดวง สิงห์ทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0635296943


นางสาวธัญญารัตน์ สายศร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0611580946


นายศิวดล ศรีสะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : -