องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือขั้นตอนการยืมทรัพย์สินราชการ   10 ก.พ. 2566 78
การจดทะเบียนพานิชย์   1 ก.พ. 2566 84
การขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาะารณภัย   1 ก.พ. 2566 80
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2566 74
การเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   1 ก.พ. 2566 82
คู่มือในการปฏิบัติงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน   1 ก.พ. 2566 86
คู่มาตรฐานการปฎิบัติงานงานธุรการ   1 ก.พ. 2566 86
O14 คู่มือในการปฏิบัติงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้   1 ก.พ. 2566 86
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   30 พ.ย. 542 15
คู่มือปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ (O10 ปี 67)   30 พ.ย. 542 16
คู่มือปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (O10 ปี 67)   30 พ.ย. 542 18
คู่มือปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (O10 ปี 67)   30 พ.ย. 542 18