องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทร : -


นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-9668760


นายวิทวัส มิทะลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 086-3671677


นางสาวณัชพร สกุลสิริพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 085-7723535


นายวิทยา จันทร์สอน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 092-6989802


นายตระกูลศักดิ์ สมาอาพัฒน์
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 063-8154049


นายอาทิตย์ ผลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 062-1491511


นายเรียบ สมาอาพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์โทร : 062-1693736


นายกิตติคุณ ศานติกรกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 081-5525623


นายวันเฉลิม บุญธน
พนักงานขับรถ(บรรทุกขยะ)
เบอร์โทร : 093-3945174


นายบุญศรี อกอุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 082-0947476


นายฉัตรชัย ผลขาว
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-9761124


นางสาวเวนิกา บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 065-4482775


นางสาวอรณิช นนท์เข็มพรม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 062-8098758


นายศิวปรีชา โสมาบุตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 063-0127172


นางสาวนัฐญา ไชยรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 080-1618056


นางสมถวิล มูลสาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-4314105


นายรุ่งฤดี ศรีวะรมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 080-9618956


นายสายันต์ การินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-0970806


นายอิทธิฤทธิ์ สมฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : -


นายคำพันธ์ สีวะสุทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0981920550


นางสาวชนิดาพร อินทนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0980902274