องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสิทธฺผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2566 71
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   1 ก.พ. 2566 70
คู่มือบริการประชาชน เงินสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2566 64
คู่มือบริการประชาชน เบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2566 68
รับเรื่องราวร้องทุกข์   1 ก.พ. 2566 69
คู่มือบริการประชาชน เบี้ยผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2566 64
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2566 67
การจดทะเบียนพานิชย์   1 ก.พ. 2566 68
การขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาะารณภัย   1 ก.พ. 2566 103
O15 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์   5 ธ.ค. 2565 70
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ   1 ธ.ค. 2565 90
คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565   15 ส.ค. 2565 69
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 60
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจ่ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   20 ธ.ค. 2564 66