องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือร้องเรียนและการใช้งาน e-service   17 มิ.ย. 2567 12
คู่มือสิทธฺผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2566 97
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   1 ก.พ. 2566 100
คู่มือบริการประชาชน เงินสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์   1 ก.พ. 2566 92
คู่มือบริการประชาชน เบี้ยความพิการ   1 ก.พ. 2566 98
รับเรื่องราวร้องทุกข์   1 ก.พ. 2566 92
คู่มือบริการประชาชน เบี้ยผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2566 89
ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร   1 ก.พ. 2566 97
การจดทะเบียนพานิชย์   1 ก.พ. 2566 99
การขอรับความช่วยเหลือบรรเทาสาะารณภัย   1 ก.พ. 2566 136
O15 คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์   5 ธ.ค. 2565 98
คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ   1 ธ.ค. 2565 146
คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565   15 ส.ค. 2565 97
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565   4 ม.ค. 2565 83
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญํติการอำนวยความสะดวกในการพิจ่ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   20 ธ.ค. 2564 103
O11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ   30 พ.ย. 542 48
O11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 พ.ย. 542 47
O11 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   30 พ.ย. 542 45