องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลไทยเจริญ
 

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลไทยเจริญ มีชื่อว่า “บ้านน้อยคอยเจริญ” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้แยกออกจากตำบลคำเตย เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ตำบลไทยเจริญ” แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐

คำขวัญตำบลไทยเจริญ

“ถิ่นภูกอย  รอยพระพุทธบาท  ลานหินธรรมชาติภูฮัง  เน้นนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์
“ไทยเจริญเมืองน่าอยู่  คู่วัฒนธรรม  นำสาธารณูปโภค ชุมชนเข้มแข็ง”

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภายหลังตำบลไทยเจริญได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๐


1. ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ตั้งอยู่เลขที่๒๒๙ หมู่ ๑ ตำบลไทยเจริญอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ประมาณ ๑ กิโลเมตรและห่างจากตัวจังหวัดยโสธรประมาณ ๕๓ กิโลเมตร


2. เนื้อที่ (แสดงเป็นตารางกิโลเมตรและไร่โดยประมาณ)
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ๔๖.๖๐ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๒๙,๑๒๕ ไร่ แยกเป็น

หมู่ที่  ๑ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๐.๖๐ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๒  มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๓ มีพื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๔  มีพื้นที่ทั้งหมด  ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๕ มีพื้นที่ทั้งหมด        ๗ ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่  ๖    มีพื้นที่ทั้งหมด ๙   ตารางกิโลเมตร 

    
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้คือ

อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
อาณาเขตทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
อาณาเขตทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
อาณาเขตทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ


3. ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ประมาณ ๘๕% เป็นที่ราบ  เหมาะต่อการทำนา และเนื้อที่อีกประมาณ ๒๕% เป็นที่ดอนเหมาะแก่การทำไร่ มีลำห้วยกระโตกไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำหลักในการทำการเกษตรและอุปโภค

สภาพทางสังคม

1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ มีวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จำนวน ๖     แห่ง และสำนักสงฆ์  จำนวน   ๓    แห่ง


2. การศึกษา

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านไทยเจริญ
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านห้วยยาง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านป่าตาว
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านสามแยกภูกอย

 

2. โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  ๖  แห่ง  คือ

1) โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๑  (ขยายโอกาส)
2) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ที่ตั้งหมู่ที่๒
3) โรงเรียนบ้านป่าตาว ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ 
4) โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ 
5) โรงเรียนบ้านพืชคาม      ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ 
6) โรงเรียนไทยเจริญ สาขาบ้านเทพเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖

 

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๖  แห่ง คือ

1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน      บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน      บ้านป่าตาว หมู่ที่ ๓ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   บ้านสามแยกภูกอย หมู่ที่ ๔ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน บ้านพืชคาม หมู่ที่ ๕   ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน บ้านเทพเจริญ หมู่ที่ ๖ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

 

3. สาธารณสุข ตำบลไทยเจริญ มีหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลของรัฐขนาด        ๓๐ เตียง       ๑    แห่ง
ศูนย์สุขภาพ    ๑    แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    ๒    แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๑๐๐  4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธรไทยเจริญจำนวน     ๑    แห่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  จำนวน     ๑๑๙    นายตำรวจบ้าน   จำนวน     ๑๒    นายผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน   จำนวน    ๖๐    นาย

 

สภาพเศรษฐกิจ


1. ข้อมูลด้านงบประมาณ

ปี ประมาณการายรับ รายได้จากภาษีอากร รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร เงินอุดหนุน กิจการพาณิชย์ ประมาณการรายจ่าย
๒๕๕๘ - - - - - -
๒๕๕๙            
๒๕๖๐            

ตารางที่ ๔แสดงข้อมูลงบประมาณของอบต. ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙


2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

ปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ปี)
รายได้บุคคลเฉลี่ย
(บาท/ปี)
๒๕๕๘    
๒๕๕๙    
๒๕๖๐    

ตารางที่ ๕แสดงรายได้เฉลี่ยของประชากร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
(ข้อมูลจากพัฒนาการอำเภอไทยเจริญ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙)


3. อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตอบต.)
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น ทำนาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

- อาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็น ๑๐ % ของจำนวนประชากร

- อาชีพค้าขาย / รับราชการ/ อื่นๆคิดเป็น ๑๐ % ของจำนวนประชากร

 

4. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ร้านค้า    ๒๒  ร้าน/ร้านเสริมสวย  ๕  แห่ง/ร้านซ่อมจักรยานยนต์  ๒  แห่ง/ร้านตัดเหล็ก  ๑  แห่ง/ร้านซ่อมรถยนต์  ๑  แห่ง/ห้องเช่า  ๒  แห่ง//ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  ๒  แห่ง/ร้านอลูมิเนียม  ๑  แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน  ๑๑  แห่ง  (ปั๊มขนาดกลาง ๑ แห่ง และปั๊มหลอด ๑๐ แห่ง )
- โรงสี     ๔๕  แห่ง    (ขนาดกลางและขนาดเล็ก)/ร้านอาหาร  ๑๓  แห่ง

 

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น ๔,๑๕๐ คนแยกเป็นชาย ๒,๐๓๒ คนเป็นหญิง ๒,๑๑๘ คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๙๔ คน / ตร.กม.   ครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๓๑๐ ครัวเรือน

 

ตำบล / หมู่บ้าน   จำนวนครัวเรือน ประชากร (เพศ) รวมประชากร
    ชาย หญิง  
ตำบลไทยเจริญ ๑,๓๑๐  ๒,๐๓๒  ๒,๑๑๘ ๔,๑๕๐
หมู่ที่ ๑ ไทยเจริญ ๓๒๘ ๔๒๘ ๔๕๒ ๘๘๐
หมู่ที่ ๒ ห้วยยาง ๑๙๖ ๓๔๕ ๓๒๔ ๖๖๙
หมู่ที่๓ ป่าตาว ๑๘๗ ๓๐๘ ๒๙๖ ๖๐๔
หมู่ที่ ๔ สามแยกภูกอย ๓๐๑ ๕๓๔ ๕๒๗ ๑,๐๖๑
หมู่ที่ ๕ พืชคาม ๑๕๐ ๑๕๐ ๒๙๓ ๔๔๓
หมู่ที่ ๖ เทพเจริญ ๑๔๘ ๒๖๗ ๒๒๖ ๔๙๓

 

ตารางที่ ๓แสดงจำนวนราษฎรในเขตอบต.ไทยเจริญ ปีข้อมูล ณ   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แยกเป็นพื้นที่
( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร)

 

- การนับถือศาสนาประชากรทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ ๙๗ และเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๓

 

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านจำนวน  ๖ หมู่บ้าน  ดังนี้

1. หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ
2. หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยยาง
3. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตาว
4. หมู่ที่ ๔ บ้านสามแยกภูกอย
5. หมู่ที่ ๕ บ้านพืชคาม
6. หมู่ที่ ๖ บ้านเทพเจริญ

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก / สมาชิกสภา อบต. ตำแหน่งในสภา อบต.
1 บ้านไทยเจริญ นายบุญเรียง  เศิกศิริ นายกิเลน  อินททนท์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑

(เลขานุการสภา อบต.)

      นายนิรัญ  สามาอาพัฒน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
2 บ้านห้วยยาง นายบุญ  บุญยืน นายกำจัด วงศ์สีแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
      นายสุขี  ทองบ่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
3 บ้านป่าดาว นายบุญส่ง  ศรีแจ่ม นายอินปอน  ทองบ่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
      นายบุญจอม  บุญจันสุนี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
4 บ้านสามแยกภูกอย นายจรูญเวชย์ พูลสวัสดิ์  นายปราโมทย์  สมฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔

(ประธานสภา อบต.)

      นายสวัสดิ์  วงศ์จันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
5 บ้านพืชคาม นายเสียนทอง  นัยจิตร นายเด่นดวง  สิงห์ทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

(รองประธานสภา อบต.)

      น.ส.ลำไพร  อินทนนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
6 บ้านเทพเจริญ นายโกโร่  อ่อนแก้ว นายเหรียญ  บุญปก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
    (กำนันตำบลไทยเจริญ) นายคิม  ศรีวะโสภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

 ตารางที่ ๑ แสดงชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ในเขตพื้นที่ตำบลไทยเจริญ มีวัดในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จำนวน ๖     แห่ง และสำนักสงฆ์  จำนวน   ๓    แห่ง


2. การศึกษา


1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๔  แห่ง  คือ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านไทยเจริญ
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านห้วยยาง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านป่าตาว
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  บ้านสามแยกภูกอย

 

2. โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  ๖  แห่ง  คือ

1) โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๑  (ขยายโอกาส)
2) โรงเรียนบ้านห้วยยาง (คุรุประชาสรรค์) ที่ตั้งหมู่ที่๒
3) โรงเรียนบ้านป่าตาว ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ 
4) โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ 
5) โรงเรียนบ้านพืชคาม      ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ 
6) โรงเรียนไทยเจริญ สาขาบ้านเทพเจริญ ที่ตั้งหมู่ที่ ๖

 

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๖  แห่ง คือ

1) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน     บ้านไทยเจริญหมู่ที่ ๑ศาลาประชาคมหมู่บ้าน2) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๒ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน     บ้านป่าตาวหมู่ที่ ๓ศาลาประชาคมหมู่บ้าน4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  บ้านสามแยกภูกอยหมู่ที่ ๔ศาลาประชาคมหมู่บ้าน5) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านบ้านพืชคามหมู่ที่ ๕  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านบ้านเทพเจริญหมู่ที่ ๖ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1854