องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเสรี คำทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 096-7096880


นายเกรียงศักดิ์ ทองน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทร : 081-9668760


นางราตรี ประเสริฐชัยโชคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 093-5513105


นางสาวอริศรา อินทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 086-2485094


นายวิจารย์ จอกนาค
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 082-8446628


ว่าง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


*** หมายเหตุ ***
ไม่มีตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล