องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางราตรี ประเสริฐชัยโชคดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 093-5513105


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : -


นางสาวยุภาภรณ์ แก้วใส
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0981031456


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : -


นางสาววิมาลา สีดีวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 084-0194744


นายพีรพล สว่างบ้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 080-4316925


นางสาวจุฬาภรณ์ ณุวงษ์ศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 081-4469577


นายธนกรณ์ ส่วนเสน่ห์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0965412318


นางสาวกัญญ์วรา เหมือนไธสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0940167075