องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 8

ควบคุมภายใน วันที่ โหลด
ว 105 ลว.5 ต.ค. 61 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   19 มิ.ย. 2567 33
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 32
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองคลัง) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 30
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 32
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 27
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 27
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองเกษตร) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 31
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยตรวจสอบฯ) ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 19
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2566   8 ม.ค. 2567 23
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ธ.ค. 2565 16
คู่มือการสอบทานและการประเมินผลการควบคุมภายใน   28 ก.ย. 2565 51