องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 75

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
RE-X-RAY รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 16 ก.พ. 2567 36
ตรวจค้นลูกชิ้นเถื่อนที่มีสารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 12 ก.พ. 2567 33
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว ประจำปี พ.ศ.2567 1 ก.พ. 2567 27
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 30 พ.ย. 2566 79
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2566 199
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 10 พ.ย. 2566 91
กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านไทยเจริญ ประจำปี 2566 6 พ.ย. 2566 189
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ต.ค. 2566 38
โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 26 ก.ย. 2566 140
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 ก.ย. 2566 159
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ส.ค. 2566 190
โครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ส.ค. 2566 124
ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม 4 ส.ค. 2566 182
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ส.ค. 2566 120
โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2566 5 ก.ค. 2566 260
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 5 ก.ค. 2566 109
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 31 พ.ค. 2566 220
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566 24 เม.ย. 2566 312
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 30 มี.ค. 2566 218
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2566-2570 7 ก.ย. 2565 120
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 4 ก.ค. 2565 249
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 2565 20 มิ.ย. 2565 93
ประกาศเรื่องมาตรกาศและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ปี 2565 26 เม.ย. 2565 73
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาฯ 10 ก.พ. 2565 68
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 2 ก.พ. 2565 156
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 5 ม.ค. 2565 83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ 5 ม.ค. 2565 86
มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา 5 ม.ค. 2565 55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาฯ 28 ธ.ค. 2564 62
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 103