องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลไทยเจริญ 10 มิ.ย. 2567 38
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา 10 มิ.ย. 2567 26
แบบสำรวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 31 พ.ค. 2567 49
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 30 เม.ย. 2567 69
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 เม.ย. 2567 19
ทวนสอบขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอไทยเจริญ 1 เม.ย. 2567 110
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ2567 19 มี.ค. 2567 120
โครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตร การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีใน ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 14 มี.ค. 2567 74
โครงการ "คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ" 12 มี.ค. 2567 187
พบปัญหา ? แจ้งได้ ง่ายนิดเดียว 27 ก.พ. 2567 133
RE-X-RAY รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 16 ก.พ. 2567 264
ตรวจค้นลูกชิ้นเถื่อนที่มีสารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสียและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 12 ก.พ. 2567 206
กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังและฟางข้าว ประจำปี พ.ศ.2567 1 ก.พ. 2567 189
ประชุมพนักงานสอดแทรกเนื้อหาสาระด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 3 ม.ค. 2567 138
ประชุมพนักงานสอดแทรกนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28 ธ.ค. 2566 93
ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2567 26 ธ.ค. 2566 14
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2566 30 พ.ย. 2566 263
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2566 373
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 10 พ.ย. 2566 240
กิจกรรม 5 ส ( Big Cleaning Day ) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบ้านไทยเจริญ ประจำปี 2566 6 พ.ย. 2566 394
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ต.ค. 2566 125
โครงการออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค 26 ก.ย. 2566 227
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1 ก.ย. 2566 244
การประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 1 ก.ย. 2566 34
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ส.ค. 2566 310
โครงการค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ส.ค. 2566 201
ลงพื้นที่สอบเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม 4 ส.ค. 2566 298
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 3 ส.ค. 2566 199
โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2566 5 ก.ค. 2566 341
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 5 ก.ค. 2566 187