องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 31 พ.ค. 2566 1
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ปีงบประมาณ2566 24 เม.ย. 2566 16
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 30 มี.ค. 2566 17
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 4 ก.ค. 2565 41
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 2 ก.พ. 2565 33
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2564 17
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 5 ต.ค. 2564 33
ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม 5 ก.ค. 2564 33