องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 5

งานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 (เมษายน - มิถุนายน 2567)   9 ก.ค. 2567 31
พระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2561   19 มิ.ย. 2567 35
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ พ.ศ.2561   19 มิ.ย. 2567 34
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉ 2 พ.ศ.2562   19 มิ.ย. 2567 35
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564   19 มิ.ย. 2567 42
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566   19 มิ.ย. 2567 36
รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 (มกราคม 2567- มีนาคม 2567)   10 เม.ย. 2567 79
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 (ตุลาคม 2566-ธันวาคม 2566)   10 ม.ค. 2567 59
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ.2568- พ.ศ.2570   20 ต.ค. 2566 36
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566   12 ต.ค. 2566 37
กรอบคุณธรรม จริยธรรม การตรวจสอบภายใน   2 ต.ค. 2566 29
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567   2 ต.ค. 2566 41
ทบทวนกฎบัตร/กฎบัตร 2567   20 ก.ย. 2566 39
คำสั่งผู้ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 29
คำสั่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   3 ต.ค. 2565 24
นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 25
ทบทวนกฎบัตร-กฎบัตร 2566   3 ต.ค. 2565 20
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566   3 ต.ค. 2565 25
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2566   30 ก.ย. 2565 23
แผนการจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบภายใน   30 ก.ย. 2565 24
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566   28 ก.ย. 2565 24
สรุปรายงานการตรวจสอบ รอบที่ 2 ประจำปี 2565   28 ก.ย. 2565 21
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   28 ก.ย. 2565 21
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   28 ก.ย. 2565 16
รายงานการตรวจสอบฎีกา   30 มิ.ย. 2565 45
รายงานการตรวจสอบภายใน   5 เม.ย. 2565 20
คำสั่งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 2565   23 ก.ย. 2564 25
เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบฯของส่วนราชการ 28 ส_ค_ 2560   28 ส.ค. 2560 21