องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประดิษฐ์ ศิริมงคลเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เบอร์โทร : 081-0742088


นายชัชวาลย์ ศานติกรกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 098-5862959


รอง ยุทยา กันตะภาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 091-8309381


นายทองใบ เมืองหงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 096-0930213