องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาวอริศรา อินทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 086-2485094


นางสาวอิศราภรณ์ พารุสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 085-6371797


นางไพบูลย์ ไตรยวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 062-2447429


นางทองสุข อินทนนท์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-9182858


นางสาววิภาวดี บุญจันสุนี
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 091-0203442


นางอ้อมใจ พรหมอารักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-4698891


นางสมหมาย วงค์จันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 062-2985379


นางกิตกร แก้วใส
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-4627337


นางสาวอุบล นัยจิตร
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 062-9957717


นายณัฐพร มูลสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0651206992


นางสาวศศิธร บุญยืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 093-6589791


นางสาวบุญญารักษ์ แสงกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0652539524


นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 0658629071


นางสาวขวัญนาพร สุยคำไฮ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : -