องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 29 ก.ย. 2566 51
รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประธานสภาต่อสมาชิกสภา 22 ส.ค. 2566 48
รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรต่อประธานสภา 21 ส.ค. 2566 55
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 2-2566 21 ส.ค. 2566 52
กำหนดวันประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 19 ส.ค. 2566 46
รายมือชื่อผู้มาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ประจำปีงบประมาณ 2567 18 ส.ค. 2566 46
รายงานและสรุปการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18 ส.ค. 2566 48
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 15 ส.ค. 2566 21
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 1-2566 15 ส.ค. 2566 18
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 55
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 10 ส.ค. 2566 57
ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 10 ส.ค. 2566 17
แบบเสนอร่างข้อบัญญัติ 10 ส.ค. 2566 17
1.ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ 2566 17 ก.ค. 2566 18
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 30 มิ.ย. 2566 51
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 30 มิ.ย. 2566 56
ขอเสนอญัตติ 30 มิ.ย. 2566 16
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 13 ก.พ. 2566 48
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 13 ก.พ. 2566 52
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 2566 47
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565 17
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 10 ส.ค. 2565 15
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 10 ก.พ. 2565 17
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 10 ก.พ. 2565 15
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 4 ม.ค. 2565 15
ขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 28 ธ.ค. 2564 15
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 28 ธ.ค. 2564 14
คณะผู้บริหารเสนอญัตติ 30 พ.ย. 542 16