องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การบริหารจัดการความเสี่ยง


ออนไลน์ : 11

การบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง-ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562   19 มิ.ย. 2567 33
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   3 พ.ย. 2566 41
ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567   10 ต.ค. 2566 57
ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง   10 ต.ค. 2566 35
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567   5 ต.ค. 2566 43
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566   5 ต.ค. 2566 30
รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566   28 ก.ย. 2566 31
สรุปความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   30 ก.ย. 2565 41