องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 5

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 2-2566   21 ส.ค. 2566 3
5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ครั้งที่ 1-2566   15 ส.ค. 2566 3
ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมสภาฯ 2566   14 ก.ค. 2566 5
รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   26 ส.ค. 2565 88
รายงานการประชุมแปรญัตติ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   19 ส.ค. 2565 89
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาฯ   10 ก.พ. 2565 87
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมสถาฯ   10 ธ.ค. 2564 90