องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


ออนไลน์ : 8

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดย
สแกนที่คิวอาร์โค๊ตด้านล่างนี้


View : 428