องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 78

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   11 พ.ย. 2565 74
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2564 60
ประกาศมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ   5 ก.ค. 2564 59
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   10 พ.ค. 2564 57
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   11 พ.ค. 2563 61
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   11 พ.ค. 2563 55
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   10 พ.ค. 2563 60
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส   28 ธ.ค. 2562 60
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2562 61
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   13 พ.ค. 2562 56
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 พ.ค. 2562 63
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   13 พ.ค. 2562 69
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   13 พ.ค. 2562 65
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   13 พ.ค. 2562 60
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   22 เม.ย. 2562 60
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   9 ม.ค. 2562 60