องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   11 พ.ย. 2565 12
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2564 11
ประกาศมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ   5 ก.ค. 2564 5
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   10 พ.ค. 2564 8
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   11 พ.ค. 2563 7
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   11 พ.ค. 2563 7
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   10 พ.ค. 2563 6
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส   28 ธ.ค. 2562 6
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2562 6
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   13 พ.ค. 2562 6
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 พ.ค. 2562 6
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   13 พ.ค. 2562 6
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   13 พ.ค. 2562 6
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   13 พ.ค. 2562 5
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   22 เม.ย. 2562 6
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   9 ม.ค. 2562 6