องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   11 พ.ย. 2565 97
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2564 81
ประกาศมาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ   5 ก.ค. 2564 84
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   10 พ.ค. 2564 81
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ พ.ศ.2564   11 พ.ค. 2563 85
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   11 พ.ค. 2563 80
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   10 พ.ค. 2563 80
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส   28 ธ.ค. 2562 83
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   28 ธ.ค. 2562 83
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   13 พ.ค. 2562 76
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   13 พ.ค. 2562 85
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   13 พ.ค. 2562 93
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   13 พ.ค. 2562 94
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   13 พ.ค. 2562 82
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   22 เม.ย. 2562 83
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ   9 ม.ค. 2562 89
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA 67   30 พ.ย. 542 30