องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การบริหารจัดการความเสี่ยง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การบริหารจัดการความเสี่ยง

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่่ยง ประจำปี 2567
- ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567
- คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567
- ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2567

รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566
- 10.สรุปความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับควบคุมภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565
- 7.บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565
- กค.0409.3ว36 ลว. 3 ก.พ. 2564 เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ : 26 กันยายน 2566   View : 130