องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รวม) 2566  วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) 2566 วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตรวจสอบ) 2566
วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองสวัสดิการสังคม) 2566วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) 2566วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองคลัง) 2566วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองเกษตร) 2566 วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2566 วันที่ 8 มกราคม 2567
- รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  วันที่ 21 ธันวาคม 2565
- 12.คู่มือการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 28 กันยายน 2565


 
วันที่ : 26 กันยายน 2566   View : 122