องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

การตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

- รายงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) วันที่ 10 มกราคม 2567
- รายงานสรุปการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567  วันที่ 12 ตุลาคม 2566
- แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 2 ตุลาคม 2566
- กรอบคุณธรรม จริยธรรม การตรวจสอบภายใน วันที่ 2 ตุลาคม 2566
- นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ 2 ตุลาคม 2566

- แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2568 - 2570 วันที่ 2 ตุลาคม 2566
- ทบทวนกฏบัตร/กฏบัตร 2567  วันที่ 20 กันยายน 2566
- แผนการตรวจสอบ ฯ 2566 - 2568 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
- กฏบัตร 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
- 4.นโยบายและวิธีการตรวจสอบฯ 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
- 2.คำสั่ง หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 2566  วันที่ 3 ตุลาคม 2565
- 1.คำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2566 วันที่ 3 ตุลาคม 2565
- 9.แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ของตรวจสอบภายใน  วันที่ 30 กันยายน 2565
- 8.การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจปี 2566  วันที่ 30 กันยายน 2565
- 14.รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565  วันที่ 28 กันยายน 2565
13.ประชุม - วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนตรวจฯ 2566  วันที่ 28 กันยายน 2565
- 11.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 2565 (รอบที่ 2) วันที่ 28 กันยายน 2565
- 5.แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2566 วันที่ 28 กันยายน 2565
- รายงานการตรวจสอบฎีกา ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
- รายงานการตรวจสอบภายในรอบที่ 1 (ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565) วันที่ 5 เมษายน 2565
- คำสั่งปฏิบัติงานตรวจสอบ2565  วันที่ 23 กันยายน 2564
- กค.0409.2ว326 ลว. 28 ส.ค. 2560 เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบฯของส่วนราชการ 
 

วันที่ : 26 กันยายน 2566   View : 136