องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ) ส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง อปท.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 22