องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 6

วันที่ โหลด
ทบทวนกฎบัตร/กฎบัตร 2567   20 ก.ย. 2566 8
แผนการตรวจสอบฯ 2566 - 2568   3 ต.ค. 2565 25
กฎบัตร 2566   3 ต.ค. 2565 31
4.นโยบายและวิธีการตรวจสอบฯ 2566   3 ต.ค. 2565 25
2.คำสั่ง หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 26
1.คำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 25
10.สรุปความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับควบคุมภายใน   30 ก.ย. 2565 26
9.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของตรวจสอบภายใน   30 ก.ย. 2565 29
8.การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจปี 2566   30 ก.ย. 2565 29
7.บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2565   30 ก.ย. 2565 26
14. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   28 ก.ย. 2565 28
13. ประชุม - วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจฯ 2566   28 ก.ย. 2565 29
12.คู่มือการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   28 ก.ย. 2565 29
11.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 2565 ( รอบที่ 2)   28 ก.ย. 2565 28
5.แผนการตรวจภายใน ปี 2566   28 ก.ย. 2565 28
รายการการตรวจสอบฎีกา ตุลาคม2564-มีนาคม 2565   30 มิ.ย. 2565 26
รายงานการตรวจสอบภายในรอบที่ 1 (ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)   5 เม.ย. 2565 28
คำสั่งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 2565   23 ก.ย. 2564 30
กค.0409.3/ว36 ลว.3 ก.พ.2564 เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   3 ก.พ. 2564 28
กค.0409.4/ว23ลว.19 มี.ค.2562 หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 2562   16 มี.ค. 2562 28
กค.0409.2/ว326 ลว. 28 ส.ค.2560 เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบฯของส่วนราชการ   28 ส.ค. 2560 33