องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 7

งานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบฯ 2566 - 2568   3 ต.ค. 2565 6
3.กฎบัตร 2566   3 ต.ค. 2565 7
4.นโยบายและวิธีการตรวจสอบฯ 2566   3 ต.ค. 2565 6
2.คำสั่ง หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 7
1.คำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 5
10.สรุปความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับควบคุมภายใน   30 ก.ย. 2565 6
9.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของตรวจสอบภายใน   30 ก.ย. 2565 9
8.การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจปี 2566   30 ก.ย. 2565 6
7.บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2565   30 ก.ย. 2565 6
14. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   28 ก.ย. 2565 8
13. ประชุม - วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจฯ 2566   28 ก.ย. 2565 7
12.คู่มือการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   28 ก.ย. 2565 8
11.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 2565 ( รอบที่ 2)   28 ก.ย. 2565 6
5.แผนการตรวจภายใน ปี 2566   28 ก.ย. 2565 6
รายการการตรวจสอบฎีกา ตุลาคม2564-มีนาคม 2565   30 มิ.ย. 2565 6
รายงานการตรวจสอบภายในรอบที่ 1 (ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)   5 เม.ย. 2565 8
คำสั่งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 2565   23 ก.ย. 2564 8
กค.0409.3/ว36 ลว.3 ก.พ.2564 เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   3 ก.พ. 2564 6
กค.0409.4/ว23ลว.19 มี.ค.2562 หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 2562   16 มี.ค. 2562 6
กค.0409.2/ว326 ลว. 28 ส.ค.2560 เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบฯของส่วนราชการ   28 ส.ค. 2560 7