องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 5

วันที่ โหลด
ทบทวนกฎบัตร/กฎบัตร 2567   20 ก.ย. 2566 411
แผนการตรวจสอบฯ 2566 - 2568   3 ต.ค. 2565 55
กฎบัตร 2566   3 ต.ค. 2565 58
4.นโยบายและวิธีการตรวจสอบฯ 2566   3 ต.ค. 2565 55
2.คำสั่ง หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 53
1.คำสั่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2566   3 ต.ค. 2565 61
10.สรุปความเชื่อมโยงความเสี่ยงกับควบคุมภายใน   30 ก.ย. 2565 56
9.แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของตรวจสอบภายใน   30 ก.ย. 2565 53
8.การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนตรวจปี 2566   30 ก.ย. 2565 55
7.บัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2565   30 ก.ย. 2565 49
14. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565   28 ก.ย. 2565 56
13. ประชุม - วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจฯ 2566   28 ก.ย. 2565 54
12.คู่มือการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน   28 ก.ย. 2565 49
11.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 2565 ( รอบที่ 2)   28 ก.ย. 2565 49
5.แผนการตรวจภายใน ปี 2566   28 ก.ย. 2565 51
รายการการตรวจสอบฎีกา ตุลาคม2564-มีนาคม 2565   30 มิ.ย. 2565 51
รายงานการตรวจสอบภายในรอบที่ 1 (ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565)   5 เม.ย. 2565 55
คำสั่งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 2565   23 ก.ย. 2564 51
กค.0409.3/ว36 ลว.3 ก.พ.2564 เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร   3 ก.พ. 2564 69
กค.0409.4/ว23ลว.19 มี.ค.2562 หลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 2562   16 มี.ค. 2562 60
กค.0409.2/ว326 ลว. 28 ส.ค.2560 เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบฯของส่วนราชการ   28 ส.ค. 2560 59