องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 5

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ส่งรายงานการรับ -จ่าย เงินประจำปีงบประมาณ 2566   1 เม.ย. 2567 84
รายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   1 เม.ย. 2567 98
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   31 ต.ค. 2566 309
รายงาน รายงาน รับ จ่าย เงินประจำปี งบประมาณ 2566   31 ต.ค. 2566 214
รายไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค - 30 ก.ย 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566   31 ต.ค. 2566 224
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สื้นเดือนมีนาคม 2566   20 เม.ย. 2566 331
รายงานงบการเงิน 2565   11 เม.ย. 2566 334
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 1   11 เม.ย. 2566 293
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 66 ทจ.   10 ก.พ. 2566 307
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   28 ธ.ค. 2565 115
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565   4 ต.ค. 2565 103
รายงานผลการดำเนินงาน รายไตยมาส ที่ 2   30 พ.ย. 542 129