องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์กลางแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อสารส้มใส ชนิดก้อน และแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2566
ซื้อสารส้มใส ชนิดก้อน และแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซิเบิล) ขนาด 1 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก (คุ้มทักษิณา) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (เพื่อระบบประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อครึ่งซีก (สายทางหน้าโรงเรียน - ปากซอยนาพ่อสิทธิ์) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประถม ไป บ้านนางนิภา) หมู่ที่ 5 บ้านพืชคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง (ถังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566