องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

Thaicharoen Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางห้วยยาง ไป บ้านสุขสว่าง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางไร่ภูรดา) หมู่ที่ 6 บ้านเทพเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป่าตาว ไป วัดป่าชาปฐมฯ) หมู่ที่ 3 บ้านป่าตาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบทเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบทเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบทเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ (วันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อบั้งไฟจุดบวงสรวงตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอไทยเจริญ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมจัดเก็บตามโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอไทยเจริญ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจตำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยร้านพรดารา) หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกภูกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทางเข้า ศพด.บ้านไทยเจริญ) หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ไทยเจริญ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจะเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจะเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยาพร้อมไซริงค์ และยาคุมกำเนิดสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6060 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแยกภูกอย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านไทยเจริญ ประจำดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาว ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านนายแหลมปลี - ซอยข้างบ้านนายกาด) หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านนายแหลมปลี - ซอยข้างบ้านนายกาด) หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าบ้านนายแหลมปลี - ซอยข้างบ้านนายกาด) หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างบ้านช่างสายสิทธิ์ - เทพเจริญ) หมู่ที่ 1 บ้านไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำ อบต.ไทยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566